Verjetnost in statistika - 2007

Little brother is watching you...
namen | vsebina | učbeniki | domače naloge | FAQ | izpiti | stat_povezave | e-student | iskrice
 

Obvestila Vpis ocen bo v petek 15. februarja v času govorilnih ur. Dobili ste domačo nalogo in naloge za vajo (z rešitvami).

Preberite 4. razdelek poglavja o statistiki iz FAPP.

Rezultati 1. dela teorije (ogled v petek).

2. kol. VIS bo v petek, 11. jan. 2008, 16:00-18:00: PR01 (skupini 2 in 3), PR02 (skupina 1), PR03 (skupina 4).

Na zadnjem predavanju smo rešili zadnjo od 50-ih kratkih (a odličnih) nalog za ponavljanje snovi.

Pojdite v učilnico in se prijavite (obvezno za domače naloge in obveščanje po e-pošti).

Šala, ki mi jo je poslala Vaša lanska sošolka Alenka.

Predavanja   (šifra predmeta 20116)
so ob ponedeljkih od 12h do 15h na FRI, PR01

Predavatelj: Aleksandar Jurišić 
pisarna: Jadranska 21, I/5 
tel: (01) 47 78 638,
(01) 28-32-895 (doma) 
e-pošta: ajurisic@valjhun.fmf.uni-lj.si

Asistenti:

Boris Cergol (4. cikel, torek 9-11, PR-JB)
pisarna: Jadranska 21 (FMF), 0.23, tel: 47-68-185
govorilne ure: dogovor po e-pošti
e-pošta: boris.cergol@fri.uni-lj.si,

Oliver Dragicevic (1. cikel, četrtek 17-19 PR12)
pisarna: Jadranska 21 (MAT), 5.16, tel: 47-66-555
govorilne ure: dogovor po e-pošti
e-pošta: oliver.dragicevic@fmf.uni-lj.si 

in

Gregor Šega (2. cikel četrtek 14-16 PR-JB in 3. cikel četrtek 10-12 PR-JB) Gregor Šega
pisarna: Jadranska 21 (MAT), 5.12, tel: 01 47-666-11
govorilne ure: dogovor po e-pošti
e-pošta: gregor.sega@fmf.uni-lj.si 

Predavanja v jesenskem sem. 07/08:

 • (8. okt.) predstavitev predmeta, OSNOVE VERJETNOSTI: osnovni pojmi, računanje z dogodki, klasična in statistična definicija verjetnosti, unija in presek treh in več dogodkov, aksiomi Kolmogorova, obrazec vključitve/izključitve.
  Pri delu z dejanskimi podatki se bomo v glavnem naslonili na prosti statistični program R.
 • (15. okt.) pogojna verjetnost, obrazec za totalno verjetnost in Bayesov obrazec.
  Statistično razbijanje zamenjalnega tajnopisa,
 • (22. okt.) Bernullijevo zaporedje neodvisnih poskusov in računanje Pi(k), Laplaceov intervalski obrazec, funkcija napake, Bernullijev zakon velikih števil, Laplaceov intervalski obrazec, funkcija napake, Bernullijev zakon velikih števil,
  SLUČAJNE SPREMENLJIVKE IN PORAZDELITVE: porazdelitvena funkcija in njene lastnosti; diskretne slučajne spremenljivke: verjetnostna tabela, enakomerna porazdelitev, binomska porazdelitev, Poissonova porazdelitev, Pascalova porazdelitev, hipergeometrijska porazdelitev.
 • (29. okt.) zvezne slučajne spremenljivke (gostota verjetnosti, enakomerna porazdelitev zvezne slučajne spremeljivke, normalna ali Gaussova porazdelitev, porazdelitev Poissonovega toka - eksponentna, porazdelitev Gama, Cauchyjeva porazdelitev),
  SLUČAJNI VEKTORJI: diskretne večrazsežne porazdelitve, (npr. polinomska),
  Teorija kodiranja,
  Uvod v statistiko, sredine (aritmetična, geometrijska, harmonična, potenčna) in neenakosti med njimi (dokaz, da je aritmetična sredina večja ali enaka geometrijski sredi, ter da neenakost velja natanko tedaj, ko so vsi elementi enaki).
 • (5. nov.) dokaz neenakosti med aritmetično in kvadratno sredino,
  zvezne večrazsežne porazdelitve (npr. dvorazsežne, večrazsežna normalna porazdelitev), neodvisnost slučajnih spremenljivk. funkcije slučajnih spremenljivk (primeri: zvezne strogo naraščujoče funkcije, kvadrat normalno porazdeljene spremenljivke), neodvisnost, funkcije slučajnih vektorjev (primer: vsota, transformacija), pogojne porazdelitve, gostota zvezne pogojne porazdelitve,
 • (12. nov.)
  MATEMATIČNO UPANJE: lastnosti, razpršenost (disperzija), standardizirane spremenljivke, kovarianca, korelacijski koeficient, pogojno matematično upanje,
  Film o teoriji kodiranja (matematika CD-jev)
 • (26. nov.)
  regresijska funkcija, kovariančna matrika, višji momenti;
  LIMITNI IZREKI (šibki in krepki zakon velikih števil, neenakost Čebiševa in njene posledice: izrek Markova, Čebiševa in Bernullija), centralni limitni izrek (CLI).
  II. STATISTIKA: osnovni pojmi, vrste spremenljivk, vzorci, osnovni izrek statistike.
  VZORČENJE: analitična statistika, zakaj vzorčenje, načini vzorčenja: enostavno naključno vzorčenje, razdeljen naključni vzorec, grozdno vzorčenje; merjenje tendence,
  VZORČNE PORAZDELITVE: normalna porazdelitev, standardna normalna porazdelitev, matematično upanje in varianca enostavnega povprečja, centralni limitni izrek (CLI), reprodukcijska lastnost normalne porazdelitve, hi-kvadrat porazdelitev, Studentova T-porazdelitev in Fisherjeva (Snedecorjeva) porazdelitev.
 • (3. dec.) ponovitev snovi in priprava na izpit iz teorije
  nadaljevanje z redno snovjo: frekvenčna porazdelitev, porazdelitve vzorčnih statistik, cenilke učinkovitost cenilk, intervali zaupanja (pričetek).
 • (10. dec.) Ocenjevanje-INTERVALNE CENILKE, intervali zaupanja, Minitab.
 • (17. dec.) TESTIRANJE HIPOTEZ (ničelna hipoteza, alternativna hipoteza, napaka 1. in 2. vrste,...).
 • (7. jan.) REGRESIJA

WHAT!!! You don't have little brother!

Namen tečaja: Predstaviti osnove teorije verjetnosti in njeno uporabo v statistiki, predstaviti osnove statistike.

Predznanje: Analiza 1 in 2.

Vsebina tečaja: (45 ur predavanj in 30 ur vaj, po tri uri prvih in dve uri drugih na teden)

Učbeniki:

Domače naloge: nekaj setov domačih nalog (rešitve nalog bodo morale biti lično napisane do prihodnjega predavanja).

Pogoji: Ocena pri predmetu je sestavljena iz dveh delov: računskega in teoretičnega. Računski del je mogoče opraviti bodisi s kolokviji bodisi s pisnim izpitom, kjer je potrebno zbrati vsaj 50% točk. Kriterij za posamezne ocene določi predavatelj, za vsak izpit oz. kolokvije posebej. Teoretični del izpita je prav tako v pisni obliki. Študent dobi 4 vprašanja, piše pa se 45 minut.

Izpiti: pisni/praksa (lahko ga opravite s kolokviji) in teorija. Ustno oceno pridobite s pisno oceno iz teorije. Le-to boste sprotni študentje (tj. tisti, ki ste uspešno opravili kolokvij) pisali v dveh delih
1. del: dve vprašanji (7.dec.2007, 16-18, PR01 in PR15)
2. del: eno vprašanje (takoj po zaključku 2. kolokvija, 11. januarja 2007).

Roki za pisne izpite:
zimski: 22. 1. 2008, 10h-12h v PR01 in PR03 in
4. februar 2008, 16h-18h v PR01 in PR02
poletni: 6. junij 2008
jesenski: 9. september 2008, P01: 10-12

Roki za teorijo so:
(a) zimski: 7. feb. 2008, 14h-16h v PR01 in PR02 in PR03

(b) poletni:

(c) jesenski: 12. sept. 2008, P01: 12-14

(Opozorilo! Na izpit pisni/teorijo se je potrebno prijaviti vsaj dva dni vnaprej!)
Na kolokviju in pisnih izpitih je dovoljeno je imeti EN na roke napisan list A4 formata, en list s tabelo funkcije \Phi, en list s tabelo Studentove porazdelitve, en list s tabelo hi-kvadrat porazdelitve ter en kalkulator z osnovnimi funkcijami (seštevanje, množenje, korenjenje), torej tak, ki ni zmožen npr. risanja grafov. Na teoriji pa je ni dovoljena niti uporaba vseh teh pripomočkov.

Iskrice:

Benjamin Disraeli
There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics.
Mark Twain, Autobiography.

Lang, Andrew (1844-1912)
He uses statistics as a drunken man uses lamp posts -- for support rather than illumination.
Treasury of Humorous Quotations.


Število obiskovalcev:  (z uporabo K2 števca.)