Program diplomskega dela - Orodja za razbijanje substitucijske šifre, Sašo Kodrič

Delo naj predstavi matematične osnove najpomembnejših metod za razbijanje substitucijskih šifer, npr. na podlag statistike parov črk. Program bo naložil v pomnilnik dan tajnopis (šifrirano besedilo) in obsežnejši slovar. Iz njiju izračuna matriki frekvenc parov. Uporabi različne metode za izračun razdalje med dobljenima matrikama (Evklidska, Mathattnova in maksimalna razdalja) ter testira različne oblike reševanja problema. Glavni cilji so (a) odšifriranje poljubnega tajnopisa na podlagi pogostosti pojavljanja parov črk, (b) grafični vmesnik za pomoč pri kriptoanalizi in (c) podrobna analiza uspešnosti odšifriranja besedila.

Povzetek. Digitalna komunikacija postaja vse pomembnejši del modernega načina življenja. V nekaterih primerih je zaželeno, da ta komunikacija poteka zakrito, v nekaterih jo je potrebno razkriti. Poenostavljeno je kriptografija veda, ki preučuje tehnike za zakrivanje vsebine sporočila s šifriranjem in razkrivanje z dešifriranjem. Naše delo se posveti kriptoanalizi, bolj konkretno predstavi matematične osnove za razbijanje substitucijskih šifer na podlagi statistike parov črk. Program besedilo šifrira z naključno subst itucijsko šifro. Izračuna dve matrik i frekvenc parov na podlagi korpusa in šifriranega besedila. Sledi izvajanje permut acij tajne abecede in ponovno računanje razdalje med matrikama tajnopisa in korpusa . Postopek se ponavlja , dokler se njuna razdalja zmanj šuje. Kot rezultat dobimo ključ, s katerim je bilo besedilo zašifrirano.

Ključne besede: kriptografija, kriptoanaliza, substitucijska šifra